Legislație redobândire permis suspendat.

Legislație permis suspendat și ghid pentru redobândire

Mai jos se găsește legislația în vigoare, cu ultimele modificări făcute la final de 2020, pentru cei ce au permisul suspendat. Tot aici se găsește și un ghid în care o să răspundem la întrebările pe care le are orice șofer care are permisul de conducere suspendat.

Ghidul în care o să răspundem la întrebările pe care le are orice șofer care are permisul de conducere suspendat sau care vrea să își recupereze permisul mai repede se găsește aici --> Redobândirea permisului de conducere SUSPENDAT

 

OUG 195/2002 Articolul 103

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune: (Partea introductivă a articolului 103 a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

 • a) pentru o perioada de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare;
 • b) pentru o perioada de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.
 • c) pentru o perioadă de 180 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal; (Litera c) a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)
 • d) pentru o perioadă de 180 de zile în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulație pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) și g) din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condițiile art. 16 alin. (1) lit. e) și g) din Codul de procedură penală; (Litera d) a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)
 • e) pentru o perioadă de 180 de zile, când titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal. (Litera e) a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(1^1) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), d) și e), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune de către șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită fapta, începând cu ziua imediat următoare celei expirării prelungirii valabilității dovezii înlocuitoare. În situația în care valabilitatea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere nu a fost prelungită sau a fost eliberată fără drept de conducere, din perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. c), d) și e) se deduce perioada în care titularul permisului de conducere nu a avut dreptul de conducere, conform art. 97 alin. (3). Dispoziția privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se emite în termen de 5 zile de la data la care șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită fapta a luat cunoștință de soluționarea procesului penal și se comunică titularului permisului de conducere în termen de 15 zile de la emiterea acesteia. (Alineatul (1^1) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 11-02-2020)
(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârșește, într-un interval de șase luni de la data restituirii permisului de conducere, o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin (4), perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârșirea faptei se majorează de drept cu încă 30 de zile. Perioada de suspendare majorată se comunică în termen de 15 zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. (Alineatul (2) a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), serviciul poliției rutiere care are în evidență contravenientul îl înștiințează pe acesta în scris cu privire la cumulul celor 15 puncte de penalizare, precum și cu privire la perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, în termen de 15 zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce vehicule operează începând cu ziua imediat următoare predării permisului de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare. În situația în care la data operării acestei suspendări, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a exercitării acestuia, perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. a) și b) curge în continuarea perioadei de suspendare inițiale. (Alineatul (3) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 11-02-2020)
(4) Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției. În situația în care a fost depusă plângere împotriva procesuluiverbal de constatare și sancționare a contravenției prin care au fost aplicate oricare dintre punctele de penalizare care conduc la realizarea cumulului prevăzut la alin. (1) lit. a), curgerea termenului de anulare se suspendă de drept pentru toate punctele de penalizare care îl alcătuiesc, de la data înregistrării acestei plângeri la instanța de judecată până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea contravențională sau a admis-o în parte, menținând sancțiunea contravențională complementară aplicată. (Alineatul (4) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)
(5) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce prevăzută la alin. (1) lit. a) și b) anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment. (Alineatul (5) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 11-02-2020)
(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază sau își are reședința în sensul art. 23^1 alin. (2) ori, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere. Prin înștiințarea prevăzută la alin. (3), titularul permisului de conducere este informat și cu privire la termenul de îndeplinire a acestei obligații. (Alineatul (6) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 11-02-2020)
(7) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) și b).
(8) În situația în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanța de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază, are reședința sau, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.

OUG 195/2002 Articolul 104

(1) La cererea titularului permisului de conducere, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârșirea unor contravenții se reduce cu o treime, de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București pe raza căreia a fost săvârșită fapta ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, după caz, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: (Articolul 104 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

 • a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;
 • b) a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei.

(2) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

 • a) a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
 • b) sancțiunea contravențională complementară s-a dispus pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) sau art. 102 alin. (4);
 • c) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
 • d) perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce este aplicată prin însumarea mai multor perioade de suspendare prevăzute de lege dintre care cel puțin una prevăzută de art. 102 alin. (3) sau art. 102 alin. (4).

OUG 195/2002 Articolul 104^1

(Articolul 104^1 a fost introdus în lege și postat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(1) În cazul săvârșirii a două sau a mai multor contravenții care atrag și suspendarea exercitării dreptului de a conduce, constatate prin același proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă.

(2) Când o persoană căreia i-a fost reținut permisul de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce săvârșește, în perioada în care are drept de circulație, o nouă contravenție pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, perioadele de suspendare dispuse se execută distinct, fără a se suprapune.

OUG 195/2002 Articolul 106

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație prevăzut la art. 104 alin. (1) lit. a) până în a 20-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. (Articolul 106 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

OUG 195/2002 Articolul 106^1

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenției, un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:

 • a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice;
 • b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului ori circulația pe sens opus, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. (Litera b) a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(2) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, în mod obligatoriu, și în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 180 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c) și d), până la expirarea perioadei acesteia. (Alineatul (2) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)
(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) și (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.
(4) Abrogat (În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilite în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), testul de verificare se susține până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce). (Alineatul (4) a fost abrogat în lege și eliminat și de pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

OUG 195/2002 Articolul 106^2

(1) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, potrivit art. 106 sau 106^1, la orice serviciu al poliției rutiere. (Alineatul (1) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)
(2) Verificarea cunoașterii regulilor de circulație se poate efectua, la cerere, în una dintre limbile în care se poate susține, în România, examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere.
(3) Evidența permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină reținute pe teritoriul României și a sancțiunilor aplicate titularilor acestora se ține în condițiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 28.

OUG 195/2002 Articolul 101

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

 • a) nerespectarea regulilor privind trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a/au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; (Litera a) a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)
 • b) nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de drum public;
 • c) nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana;
 • d) circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire;
 • e) neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, tractorului agricol sau forestier ori tramvaiului; (Litera e) a fost adăugată în lege și postată și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)
 • f) neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept; (Litera f) a fost adăugată în lege și postată și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)
 • g) nerespectarea regulilor privind depășirea; (Litera g) a fost adăugată în lege și postată și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)
 • h) adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale. (Litera h) a fost adăugată în lege și postată și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)

OUG 195/2002 Articolul 102

(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

 • a) conducerea sub influenta băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune;
 • b) conducerea vehiculului cu deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție;
 • c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune(Litera c) a fost abrogată în lege și eliminată și de pe Școala Rutieră la 27-02-2022) (a fost mutată la alineatul (4))
 • d) abrogat (nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 35 alin. (3););
 • e) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;
 • f) deținerea, montarea sau folosirea în circulația pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept;
 • g) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere sau depășirea, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat numai avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; (Litera g) a fost adăugată în lege și postată și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)
 • h) circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor. (Litera h) a fost adăugată în lege și postată și pe Școala Rutieră la 27-02-2022)

(4) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul ori de tractor agricol sau forestier a următoarelor fapte:

 • a) depășirea cu mai mult de 70 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;
 • b) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune;
 • c) efectuarea, de către conducătorul de autovehicul, pe autostradă, a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, a circulației în sens contrar sensului de circulație, a circulației sau traversării de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile.

OUG 195/2002 Articolul 118

(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia de drept începând cu ora 00.00 a zilei următoare celei în care a fost predat permisul de conducere, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției sau a admis-o în parte, menținând sancțiunea contravențională complementară aplicată, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. (Alineatul 4 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(4^1) Termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (4) se calculează pe zile pline, începând cu ora 00.00 a zilei următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătorești. În situația în care termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. (Alineatul 4^1 a fost introdus în lege și postat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(4^2) În situația în care, la data de la care se reia executarea suspendării dreptului de a conduce, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a exercitării acestuia, perioada de suspendare care trebuie executată curge în continuarea perioadei de suspendare aflate deja în curs de executare. (Alineatul 4^2 a fost introdus în lege și postat și pe Școala Rutieră la 31-01-2022)

(5) Predarea permisului de conducere de către contravenient se face personal, prin reprezentant convențional sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4), la serviciul/biroul poliției rutiere, care îl va înainta unității de poliție care îl are în evidență. (Alineatul 5 a fost introdus în lege și postat și pe Școala Rutieră la 11-02-2020)

 

Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 - Articolul 219

(1) Restituirea permisului de conducere se dispune de către șeful serviciului poliției rutiere care îl are în evidenta, la cererea titularului, în următoarele cazuri:

 • a) la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicată pentru cumul de puncte;
 • b) la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicată ca urmare a săvârșirii unei contravenții pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile; (Litera b) a fost modificată în lege și actualizată și pe Școala Rutieră la 06-10-2021)
 • c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirma că afecțiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat.

(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de către șeful serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, la cererea titularului, în următoarele cazuri: (Alineatul 2 a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 06-10-2021)

 • a) la expirarea termenului de suspendare, când suspendarea exercitării dreptului de a conduce a fost dispusă în temeiul art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • b) în baza soluției de clasare dispuse în faza urmăririi penale în alte condiții decât cele prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. c) sau d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, a hotărârii instanței de judecată rămase definitivă prin care s-a dispus încetarea procesului penal în alte condiții decât cele prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori ca urmare a încetării măsurii de siguranță prevăzute la art. 108 lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.
 • c) în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă prin care procesul-verbal de constatare a contravenției a fost anulat în tot sau în parte pentru toate acele contravenții pentru care Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede și suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

(3) Abrogat (Verificarea cunoașterii regulilor de circulație de către contravenient se efectuează de către serviciul poliției rutiere care îl are în evidență, în cazurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(Alineatul (3) a fost abrogat în lege și eliminat și de pe Școala Rutieră la 19-03-2020)

(4) Verificarea cunoașterii regulilor de circulație consta în completarea unui test-grila, ce conține 15 întrebări din legislația rutieră. Este declarată "promovată" persoana care a formulat răspunsul corect la cel puțin 13 întrebări.

(5) Contravenientul este obligat să susțină examenul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, în perioadă executării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, în zilele stabilite, săptămânal, la nivelul serviciului poliției rutiere.

(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică și în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicată sancțiunea contravențională complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce de către o autoritate competentă străină, ca urmare a săvârșirii de către acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplică această sancțiune.

Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 - Articolul 220

(1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita șefului serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României. (Alineatul (1) a fost modificat în lege și actualizat și pe Școala Rutieră la 19-03-2020)

(2) În situația restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române comunica sancțiunea aplicată autorității străine care a eliberat documentul.

Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 - Articolul 220^1

(Articolul 220^1 a fost introdus în lege și postat și pe Școala Rutieră la 19-03-2020)

(1) Îndeplinirea condițiilor pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzute de art. 104 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se analizează de către șeful serviciului poliției rutiere la nivelul căruia s-a hotărât cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a cărei reducere se cere.

(2) În situația în care hotărârea cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a fost luată la nivelul poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se analizează de către șeful acesteia.

(3) Cererea se depune, după caz, până în a 30-a zi, respectiv a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care titularul permisului de conducere solicită reducerea.

(4) Reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce sau refuzul de a reduce această perioadă se dispune în scris de către șeful serviciului poliției rutiere prevăzut la alin. (1) sau, după caz, de către șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române prevăzut la alin. (2) și se comunică titularului permisului de conducere în cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, inclusiv.

Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 - Articolul 221

Abrogat (Articolul 221 a fost abrogat în lege și eliminat și de pe Școala Rutieră la 19-03-2020)

(1) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;
 • b) a obținut permis de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei;
 • c) în ultimii 3 ani de la data săvârșirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de măsură;
 • d) în ultimii 2 ani de la data constatării contravenției pentru care se aplică sancțiunea contravențională complementara nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.
 • (2) Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:
 • a) perioadă de suspendare a fost majorată, conform legii;
 • b) a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
 • c) a fost implicat într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se află sub influența alcoolului;
 • d) sancțiunea contravențională complementara s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune.

Ghidul în care o să răspundem la întrebările pe care le are orice șofer care are permisul de conducere suspendat sau care vrea să își recupereze permisul mai repede se gasește aici --> Redobândirea permisului de conducere SUSPENDAT

31 Comentarii Lasă un comentariu


Vames George
Vames George 01.11.2022 12:34
Buna ziua,

In data de 6.sep.2022 permisul de conducere mi-a fost suspendat pentru o perioada de 90 de zile pt o alcoolemie de 0.14 in aerul expirat.
Este obligatorie reexaminarea cunostintelor in vedrea recuperarii permisului dupa scurgerea celor 90 de zile?
Evidentiez faptul ca nu ne aflam in situatia in care am solicitat reducerea perioadei de suspendare cu o treime.

Multumesc.
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 01.11.2022 16:59

Lang Robert
Lang Robert 13.04.2022 13:39
Bună ziua cererea pt. Redobândirea permisului se poate face și online???

Anonim
Anonim 08.04.2022 03:03
Buna ziua,
Mi s a suspendat permisul pe 90 de zile pentru neacordare prioritate ce a rezultat intru accident fara persoane vatamate/ nu au fost necesare ingrijire medicale. Suspendarea a fost pe baza 102/3/9, oug 195/2002, 111/1/c.
Confirm legei 102 nu inteleg de ce s a aplica retinerea pe 90 de zile so nu pe 60 de zile.

Multumesc

Atomei Andrei
Atomei Andrei 25.02.2022 08:28
Buna ziua,
Am si o nelamurire. In data de 23.12.2021,am avut un accident. La sectia de politie mi s-a comunicat ca mi se va suspenda dreptul de a conduce pe o perioada de 90 zile,pentru neacordare prioritate. Cealalta persoana a primit si el dovada pentru trecere pe culoarea galbena. Mi s-a dat o dovada cu drept de circulatie de o perioada de 15 zile,cu posibilitate de prelungire pana la inchiderea dosarului. In cauza mi s-a deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.Persoana vatamata nu a depus plangere. In aceasta situatie,dupa ce mi se va comunica ca dosarul s-a inchis,am dreptul la redobandire?
Multumesc.

Kari Attila
Kari Attila 20.02.2022 09:04
Bună ziua!
Am și eu o nelămurire.
La data de 27.01.2022, am predat permisul, astfel, din 28.01. 2022 am permisul suspendat. Pe 07.02.2022 am dat examen pentru redobândire. Am luat examenul și perioada de 30 de zile mi-se expiră pe 26. 02.2022. Dacă noua lege intră în vigoare din 27.02.2022 , de ce nu mi-se poate restitui permisul după 30 de zile? Cu respect!

Tănase Ionel
Tănase Ionel 15.02.2022 18:47
Mi sa luat permisul de conducere pt 90 zile pt viteza pe 18.01.2022. Am dat examanul pt redobandire permis pe 15.02.2022 ( cand am fost programat) unde ni sa spus celor care am luat testul ca ni se va restitui permisul de conducere dupa 2 luni de zile de la data expirarii dovezii, in loc sa ni se restitue peste o luna. As vrea sa stiu de ce peste 2 luni si nu peste o luna? Va multumesc!

Iuan
Iuan 04.01.2022 08:15
Mi sa suspendat permisul in timp de 60 de zile in ce situatie mi se mai adauga 30 de zile?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 04.01.2022 17:29

Citeste aiciciocan daniel
ciocan daniel 11.12.2021 10:38
Buna ziua va rog sa ma ajutati la o intrebare daca se poate. Acum 3 ani mi sa retinut permisul de conducere pentru alcolemie ,la care instanta ma condamnat la 1 an inchisoare cu aplicarea aminaria pedepsei pe timp de 2 ani de supraveghere fara dreptul de a conduce. La incheierea procesului am primit o instiintare de la rutiere prin care zice ca dreptul de a conduce mia fost suspendat pe o perioada de 2 ani de zile de la data de 08.01.2020 pina la data de 08.01.2022. intrebarea este daca permisul de conducere este anulat sau suspendat. Va multumesc.
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 12.12.2021 18:51

Trebuie sa citești cu atenție documentele pe care le-ai primit. Daca se specifica faptul ca permisul de conducere este anulat înseamnă ca este anulat. Daca spune suspendarea exercitării dreptului de conducere însemnă ca este suspendat. Daca nu reușești sa înțelegi, cel mai bine este sa iei legătura cu un avocat specializat pe astfel de cazuri.Cozmin Gabriel
Cozmin Gabriel 03.08.2021 16:28
Salut, am permisul de 2 luni și mi a fost suspendat pe 90 de zile pentru viteza, am voie sa dau redobândirea?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 04.08.2021 16:40

Incepatorii nu pot sustine examenul de redobandire.ionascu catalin
ionascu catalin 01.08.2021 14:59
am primit dovada in data de 17.07.2021 cu drept de conducere psna la 01.08.2021 . cand poate fi sustinuta examinarea ptr redobsndire . cat de repede…?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 02.08.2021 16:40

Testul se poate susține ori când dorești, săptămânal și este gratuit. Important este faptul că examenul poate fi susținut doar în perioada suspendării. Acesta se programează, numai după expirarea dovezii de circulație, de regula cu o valabilitate de 15 zile (la cei cu 0 zile dovada - pt. alcoolemie - din prima zi de suspendare), în unul din cele două locuri de mai sus în care se poate susține examenul, având la tine Cartea de Identitate și dovada de conducere, de obicei între orele 8 și 9. Examenul va fi susținut 20 de minute, cu întrebări 13 corecte din 15, întrebări care se regăsesc aici pe Școala Rutieră la categoria Redobândire. Întrebările au variante de raspuns a), b) și c) din care doar una poate fi corectă (nu sunt corecte mai multe variante de răspuns ca la examenul standard).radu radu
radu radu 22.07.2021 16:09
Si daca nu am dat examenul in primele 45 de zile de la eliberarea dovezii se mai poate reduce suspendarea prin sustinerea examenului dupa cele 45 de zile (agentul de politie imi spusese sa ma prezint dupa 30 de zile de suspendare, e vina mea ca nu am citit mai devreme)

Adriana Stîrcu
Adriana Stîrcu 04.07.2021 14:07
Bună ziua soțului meu ia fost suspendat permisul de Belgia pentru 90 de zile pentru viteza unde trebuie sa meargă sa dea examenul în Iași unde locuim sau unde are adresa din buletin în județul Vâlcea?

PETU MARIN
PETU MARIN 14.05.2021 05:57
Buna ziua, in data de 26.07.2020 mi s-a retinut permisul de conducere pentru 90 zile, am contestat in instanta procesul verbal, contestatia s-a admis iar permisul mi s-a restituit in data de 14.08.2020, deci 19 zile am avut permisul suspendat. In data de 23.04.2021 in urma hotararii judecatoresti definitive, contestatia mea a fost respinsa , iar in data de 12.05.2021 am predat permisul la politia rutiera. Pe dovada primita nu scrie data cand imi pot recupera permisul. Intrebarea mea este daca perioada de 19 zile in carea am avut permisul suspendat se scade din cele 90 de zile , Va multumesc

Constantin
Constantin 19.04.2021 07:29
Sal mi sa reținut permisul pe 90 zile pentru viteza, după expirarea dovezi 15zile am primit acasă un plic precum ca nu trebuie sa ma prezint la reexaminarea 13din15 menționez ca am permisul de 3 ani. E normal

Andrei Lucian
Andrei Lucian 08.04.2021 14:59
Salut! Cum se procedeaza pentru inscrierea la examenul de redobandire? Trebuie sa astept sa treaca cele 15 zile in care am dovada cu drept de circulatie pentru a ma putea programa la examen? Pe site-ul drpciv am vazut ca nu au loc in perioada imediat urmatoare si oricum prima programare este dupa cele 15 zile in care am dovada cu drept de circulatie.
Multumesc!

Lasă un comentariu

© 2022 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou pe baza unei adrese de email ↓

Pentru a te autentifica cu Facebook ↓

Autentifică-te cu Facebook

Ai deja cont creat? Autentifică-te aici! ↓