Legislație redobândire permis suspendat.

Legislație permis suspendat și ghid pentru redobândire

Mai jos se găsește legislația în vigoare, cu ultimele modificări adaugate în anul 2019, pentru cei ce au permisul suspendat. Tot aici se găsește și un ghid în care o să răspundem la întrebările pe care le are orice șofer care are permisul de conducere suspendat.

Ghidul în care o să răspundem la întrebările pe care le are orice șofer care are permisul de conducere suspendat sau care vrea să își recupereze permisul mai repede se gasește aici --> Redobândirea permisului de conducere SUSPENDAT

 
OUG 195/2002 Articolul 103

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere se dispune:

 • a) pentru o perioada de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare;
 • b) pentru o perioada de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.
 • c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;
 • d) pentru o perioadă de 90 de zile în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulație pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) și g) din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condițiile art. 16 alin. (1) lit. e) și g) din Codul de procedură penală;
 • e) pentru o perioadă de 90 de zile, când titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal.

(1^1) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune de către șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită fapta.
(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârșește, într-un interval de două luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (2) hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul poliției rutiere, care are în evidență contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenții.
(4) Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției.
(5) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment.
(6) În cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază sau își are reședința în sensul art. 23^1 alin. (2) ori, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere.
(7) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) și b).
(8) În situația în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanța de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază, are reședința sau, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.

OUG 195/2002 Articolul 104

(1) La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București pe raza căreia a fost săvârșită fapta ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române.
(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;
 • b) a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei.

(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) și art. 103 alin. (1) lit. c). Pentru fapta prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului:

 • a) dacă depășirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu 70 km/h;
 • b) dacă depășirea vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este cu mai mult de 70 km/h, doar dacă fapta a fost săvârșită o singură dată în 12 luni.

(4) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile, la cererea titularului, în cazul prevăzut la art. 103 alin. (2) și la art. 118 alin. (5).
(5) Dispozițiile alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător și cazului prevăzut la art. 104^1 alin. (1), în situația în care faptele respective fac parte din cele prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) și e), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 103 alin. (2) și art. 118 alin. (5).
(6) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

 • a) a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
 • b) a fost implicat într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influența alcoolului;
 • c) sancțiunea contravențională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune.
OUG 195/2002 Articolul 106

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație prevăzut la art. 104 alin. (2) lit. a) până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin. (3) sau art. 104 alin. (4), după caz.
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situația în care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce potrivit art. 104 alin. (5).

OUG 195/2002 Articolul 106^1

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenției, un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:

 • a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice;
 • b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

(2) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, în mod obligatoriu, și în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c), până la expirarea acesteia.
(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) și (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.
(4) În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilite în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1)sau (2), testul de verificare se susține până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

OUG 195/2002 Articolul 106^2

(1) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, potrivit art. 106 sau 106^1, la serviciul poliției rutiere care are în evidență titularul permisului de conducere sau la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenția ori au fost constatate prin același proces-verbal contravențiile.
(2) Verificarea cunoașterii regulilor de circulație se poate efectua, la cerere, în una dintre limbile în care se poate susține, în România, examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere.
(3) Evidența permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină reținute pe teritoriul României și a sancțiunilor aplicate titularilor acestora se ține în condițiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 28.

OUG 195/2002 Articolul 101

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

 • a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
 • b) nerespectarea interdicției temporare de circulație instituite pe un anumit segment de drum public;
 • c) nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana;
 • d) circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depășire.
OUG 195/2002 Articolul 102

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

 • a) conducerea sub influenta băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune;
OUG 195/2002 Articolul 103

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere se dispune:

 • c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;
OUG 195/2002 Articolul 102

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

 • e) depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.
OUG 195/2002 Articolul 103

(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârșește, într-un interval de două luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile.

OUG 195/2002 Articolul 118

(5) Predarea permisului de conducere de către contravenient se face personal, prin reprezentant legal sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4), la serviciul/biroul poliției rutiere, care îl va înainta unității de poliție care îl are în evidență.

Ghidul în care o să răspundem la întrebările pe care le are orice șofer care are permisul de conducere suspendat sau care vrea să își recupereze permisul mai repede se gasește aici --> Redobândirea permisului de conducere SUSPENDAT

13 Comentarii Lasă un comentariu

Constantin
Constantin 19.04.2021 07:29
Sal mi sa reținut permisul pe 90 zile pentru viteza, după expirarea dovezi 15zile am primit acasă un plic precum ca nu trebuie sa ma prezint la reexaminarea 13din15 menționez ca am permisul de 3 ani. E normal
Andrei Lucian
Andrei Lucian 08.04.2021 14:59
Salut! Cum se procedeaza pentru inscrierea la examenul de redobandire? Trebuie sa astept sa treaca cele 15 zile in care am dovada cu drept de circulatie pentru a ma putea programa la examen? Pe site-ul drpciv am vazut ca nu au loc in perioada imediat urmatoare si oricum prima programare este dupa cele 15 zile in care am dovada cu drept de circulatie.
Multumesc!
Niculae Costin
Niculae Costin 04.01.2021 08:22
Am și eu permisul suspendat pe 90 de zile. Și am vost sa dau redobândirea și am picat vreau sa știu dacă se mai adaugă ceva în plus
Niku
Niku 27.01.2021 18:47
Au fost intrebari cu un singur raspuns corect?
Anonim
Anonim 20.11.2020 13:35
Mi sa suspendat permisul pentru 90 de zile am dat redobândirea de doua ori și nu am luat în aceasta situație mi se mai adaugă o luna?
Sau îl primesc după 90 de zile
Negura Andreea
Negura Andreea 05.11.2020 09:35
Buna ziua am avut permisul suspendat in August pentru ca am trecut pe rosu in Septembrie lam luat inapoi in Octombrie mi l-au suspendat iar pt neprezentare declarare accident usor soldat cu pagube materiale am dat reexaminare in Octombrie ca sa mi se reducă pedeapsa la 30 de zile si dupa 30 de zile cNd am fost sa imi iau permisul au zis sa vin peste inca 15 zile ca este pedeapsa sa redus cu 15 zile nu cu 30. Este normal asa cv?
Tyty Bloj
Tyty Bloj 21.10.2020 16:55
salut am permisul suspendat pe 90 de zile pentru defectiune tehnica la sistemul de directie art.102 ali.3 lit.b sim am promovat examenul si nu dispun de reducere cu toate ca mi sa zis de agent
De ce ?
gigi
gigi 11.11.2020 17:06
sunt in aceasi situatie ca tine pe 10 09 am dat reexaminarea iar astazi mi s-a zis ca nu am dreptu la reducere deci ca atare nu m-i s-a restituit permisul daca gasesti vre-o rezolvare te rog sa ma instiintezi si pe mine (cei de la olt au zis ca e ok cei de la dolj unde s-a intimplat fapta au zis contrariu)
nastasa ion
nastasa ion 21.09.2020 07:39
Buna ziua. Comentariu este forte bun , cred ca si complet, .Felicitari pentru cei care au avut intiativa. Se lamuresc toate lucrurile pentru cei care au avut nefericirea sa fie sanctionati corect sau incorect de militieni. doamne ajuta.
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 21.09.2020 16:06

Ne bucuram ca putem sa va ajutam. 


Ana Paliciuc
Ana Paliciuc 14.09.2020 18:49
Dacă am permisul suspendat 90de zile,am facut contestație la judecătorie și până la sentința mi s-a restituit permisul dar eu la 2saptamani am fost oprit în trafic și mi s-a reținut permisul pentru 30de zile.Cum se procedează în acest caz?Se aduna 90de zile cu 30zile?
Cornel dan
Cornel dan 07.07.2020 19:28
Am permis numai de o lună,am avut azi un accident fin neacordarea de prioritate,întrebarea mea ie,?am dreptul sa dau testare ,pentru ami lua permisul mai devreme sau nu?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 08.07.2020 06:08

Ai rabdare si citeste tot ce scrie aici ca sa intelegi - Redobândirea permisului de conducere suspendat


Lasă un comentariu

© 2021 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou ↓

Pentru a crea un cont nou cu facebook ↓

Login cu Facebook

Dacă ai deja un cont, conectează-te aici ↓