Legislație redobândire permis suspendat.

Legislație permis suspendat și ghid pentru redobândire

Mai jos se găsește legislația în vigoare, cu ultimele modificări făcute la final de 2020, pentru cei ce au permisul suspendat. Tot aici se găsește și un ghid în care o să răspundem la întrebările pe care le are orice șofer care are permisul de conducere suspendat.

Ghidul în care o să răspundem la întrebările pe care le are orice șofer care are permisul de conducere suspendat sau care vrea să își recupereze permisul mai repede se găsește aici --> Redobândirea permisului de conducere SUSPENDAT

 

OUG 195/2002 Articolul 103

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere se dispune:

 • a) pentru o perioada de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare;
 • b) pentru o perioada de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.
 • c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;
 • d) pentru o perioadă de 90 de zile în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulație pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) și g) din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condițiile art. 16 alin. (1) lit. e) și g) din Codul de procedură penală;
 • e) pentru o perioadă de 90 de zile, când titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal.

(1^1) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), d) și e), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se dispune de către șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită fapta, începând cu ziua imediat următoare celei expirării prelungirii valabilității dovezii înlocuitoare. În situația în care valabilitatea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere nu a fost prelungită sau a fost eliberată fără drept de conducere, din perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. c), d) și e) se deduce perioada în care titularul permisului de conducere nu a avut dreptul de conducere, conform art. 97 alin. (3). Dispoziția privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se emite în termen de 5 zile de la data la care șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită fapta a luat cunoștință de soluționarea procesului penal și se comunică titularului permisului de conducere în termen de 15 zile de la emiterea acesteia. (Alineatul (1^1) a fost modificat și atualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)
(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârșește, într-un interval de două luni de la data restituirii permisului de conducere, o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3), perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârșirea faptei se majorează de drept cu încă 30 de zile. Perioada de suspendare majorată se comunică în termen de 15 zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce. (Alineatul (2) a fost modificat și atualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), serviciul poliției rutiere care are în evidență contravenientul îl înștiințează pe acesta în scris cu privire la cumulul celor 15 puncte de penalizare, precum și cu privire la perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, în termen de 15 zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce vehicule operează începând cu ziua imediat următoare predării permisului de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare. În situația în care la data operării acestei suspendări, dreptul de a conduce este afectat deja de o altă suspendare a exercitării acestuia, perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. a) și b) curge în continuarea perioadei de suspendare inițiale. (Alineatul (3) a fost modificat și atualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)
(4) Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției.
(5) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce prevăzută la alin. (1) lit. a) și b) anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment. (Alineatul (5) a fost modificat și atualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)
(6) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază sau își are reședința în sensul art. 23^1 alin. (2) ori, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere. Prin înștiințarea prevăzută la alin. (3), titularul permisului de conducere este informat și cu privire la termenul de îndeplinire a acestei obligații. (Alineatul (6) a fost modificat și atualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)
(7) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) și b).
(8) În situația în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanța de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază, are reședința sau, după caz, locuiește, în situația persoanelor aflate la studii în România, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.

OUG 195/2002 Articolul 104

(1) La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București pe raza căreia a fost săvârșită fapta ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române.
(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;
 • b) a obținut permisul de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei.

(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, pentru săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a faptelor prevăzute la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. a) și la art. 103 alin. (1) lit. c) și d). Pentru fapta prevăzută la art. 102 alin. (3) lit. e), perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, la cererea titularului: (Alineatul (3) a fost modificat și atualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

 • a) dacă viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este depășită cu mai mult de 50 km/h, dar nu mai mult de 70 km/h; (Litera a) a fost modificată și atualizată pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)
 • b) dacă viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus este depășită cu mai mult de 70 km/h, doar dacă această faptă a fost săvârșită o singură dată în 12 luni. (Litera b) a fost modificată și atualizată pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)

(4) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 45 de zile, la cererea titularului, în cazul în care aceasta a fost majorată conform art. 103 alin. (2) și art. 118 alin. (7), după caz. (Alineatul (4) a fost modificat și atualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)
(5) Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și în cazul prevăzut la art. 104^1 alin. (1), în situația în care faptele respective fac parte din cele prevăzute la art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3) lit. a) și e). (Alineatul (5) a fost modificat și atualizat pe www.scoalarutiera.ro la 11-02-2020)
(6) Conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

 • a) a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
 • b) a fost implicat într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influența alcoolului;
 • c) sancțiunea contravențională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune.

OUG 195/2002 Articolul 106

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație prevăzut la art. 104 alin. (2) lit. a) până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin. (3) sau art. 104 alin. (4), după caz.
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situația în care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce potrivit art. 104 alin. (5).

OUG 195/2002 Articolul 106^1

(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenției, un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:

 • a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice;
 • b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

(2) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, în mod obligatoriu, și în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c), până la expirarea acesteia.
(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) și (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.
(4) În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilite în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), testul de verificare se susține până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

OUG 195/2002 Articolul 106^2

(1) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, potrivit art. 106 sau 106^1, la serviciul poliției rutiere care are în evidență titularul permisului de conducere sau la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenția ori au fost constatate prin același proces-verbal contravențiile.
(2) Verificarea cunoașterii regulilor de circulație se poate efectua, la cerere, în una dintre limbile în care se poate susține, în România, examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere.
(3) Evidența permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină reținute pe teritoriul României și a sancțiunilor aplicate titularilor acestora se ține în condițiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 28.

OUG 195/2002 Articolul 101

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

 • a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
 • b) nerespectarea interdicției temporare de circulație instituite pe un anumit segment de drum public;
 • c) nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana;
 • d) circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depășire.

OUG 195/2002 Articolul 102

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:

 • a) conducerea sub influenta băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune;
 • e) depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

OUG 195/2002 Articolul 103

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere se dispune:

 • c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice și procurorul sau instanța de judecată a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;
 • d) pentru o perioadă de 90 de zile în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulație pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce și instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b), e) și g) din Codul de procedură penală, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligația prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal în condițiile art. 16 alin. (1) lit. e) și g) din Codul de procedură penală;

(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârșește, într-un interval de două luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) și art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile.

OUG 195/2002 Articolul 118

(5) Predarea permisului de conducere de către contravenient se face personal, prin reprezentant legal sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la alin. (4), la serviciul/biroul poliției rutiere, care îl va înainta unității de poliție care îl are în evidență.

Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 - Articolul 219

(1) Restituirea permisului de conducere se dispune de către șeful serviciului poliției rutiere care îl are în evidenta, la cererea titularului, în următoarele cazuri:

 • a) la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicată pentru cumul de puncte;
 • b) la expirarea termenului de suspendare, când sancțiunea a fost aplicată ca urmare a săvârșirii unei contravenții pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz, a fost majorată cu 30 de zile;
 • c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirma că afecțiunile medicale care au determinat declararea persoanei respective ca inaptă medical au încetat.

(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de către șeful serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, la cererea titularului, în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului de suspendare, când suspendarea exercitării dreptului de a conduce a fost dispusă în temeiul art. 103 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) în baza soluției de clasare dispuse în faza urmăririi penale în alte condiții decât cele prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. c) sau d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, a hotărârii instanței de judecată rămase definitivă prin care s-a dispus încetarea procesului penal în alte condiții decât cele prevăzute la art. 103 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori ca urmare a încetării măsurii de siguranță prevăzute la art. 108 lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

c) în baza hotărârii judecătorești rămase definitivă prin care procesul-verbal de constatare a contravenției a fost anulat în tot sau în parte pentru toate acele contravenții pentru care Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede și suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

(3) ABROGAT (Alineatul (3) a fost abrogat și atualizat pe www.scoalarutiera.ro la 19-03-2020)

Verificarea cunoașterii regulilor de circulație de către contravenient se efectuează de către serviciul poliției rutiere care îl are în evidență, în cazurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Verificarea cunoașterii regulilor de circulație consta în completarea unui test-grila, ce conține 15 întrebări din legislația rutieră. Este declarată "promovată" persoana care a formulat răspunsul corect la cel puțin 13 întrebări.

(5) Contravenientul este obligat să susțină examenul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, în perioadă executării sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, în zilele stabilite, săptămânal, la nivelul serviciului poliției rutiere.

(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică și în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care, potrivit legii, a fost aplicată sancțiunea contravențională complementara a suspendării exercitării dreptului de a conduce de către o autoritate competentă străină, ca urmare a săvârșirii de către acesta, pe teritoriul statului respectiv, a unei fapte pentru care se aplică această sancțiune.

Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 - Articolul 220

(1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita șefului serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.

(2) În situația restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1), șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române comunica sancțiunea aplicată autorității străine care a eliberat documentul.

Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 - Articolul 220^1

(1) Îndeplinirea condițiilor pentru reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzute de art. 104 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se analizează de către șeful serviciului poliției rutiere la nivelul căruia s-a hotărât cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a cărei reducere se cere.

(2) În situația în care hotărârea cu privire la perioada de suspendare a dreptului de a conduce a fost luată la nivelul poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se analizează de către șeful acesteia.

(3) Cererea se depune, după caz, până în a 30-a zi, respectiv a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care titularul permisului de conducere solicită reducerea.

(4) Reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce sau refuzul de a reduce această perioadă se dispune în scris de către șeful serviciului poliției rutiere prevăzut la alin. (1) sau, după caz, de către șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române prevăzut la alin. (2) și se comunică titularului permisului de conducere în cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, inclusiv.

Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 - Articolul 221

ABROGAT (Articolul 221 a fost abrogat și atualizat pe www.scoalarutiera.ro la 19-03-2020)

(1) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;
b) a obținut permis de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei;
c) în ultimii 3 ani de la data săvârșirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de măsură;
d) în ultimii 2 ani de la data constatării contravenției pentru care se aplică sancțiunea contravențională complementara nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.
(2) Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:
a) perioadă de suspendare a fost majorată, conform legii;
b) a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
c) a fost implicat într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se află sub influența alcoolului;
d) sancțiunea contravențională complementara s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune.

Ghidul în care o să răspundem la întrebările pe care le are orice șofer care are permisul de conducere suspendat sau care vrea să își recupereze permisul mai repede se gasește aici --> Redobândirea permisului de conducere SUSPENDAT

20 Comentarii Lasă un comentariu

Cozmin Gabriel
Cozmin Gabriel 03.08.2021 16:28
Salut, am permisul de 2 luni și mi a fost suspendat pe 90 de zile pentru viteza, am voie sa dau redobândirea?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 04.08.2021 16:40

Incepatorii nu pot sustine examenul de redobandire.


ionascu catalin
ionascu catalin 01.08.2021 14:59
am primit dovada in data de 17.07.2021 cu drept de conducere psna la 01.08.2021 . cand poate fi sustinuta examinarea ptr redobsndire . cat de repede…?
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 02.08.2021 16:40

Testul se poate susține ori când dorești, săptămânal și este gratuit. Important este faptul că examenul poate fi susținut doar în perioada suspendării. Acesta se programează, numai după expirarea dovezii de circulație, de regula cu o valabilitate de 15 zile (la cei cu 0 zile dovada - pt. alcoolemie - din prima zi de suspendare), în unul din cele două locuri de mai sus în care se poate susține examenul, având la tine Cartea de Identitate și dovada de conducere, de obicei între orele 8 și 9. Examenul va fi susținut 20 de minute, cu întrebări 13 corecte din 15, întrebări care se regăsesc aici pe Școala Rutieră la categoria Redobândire. Întrebările au variante de raspuns a), b) și c) din care doar una poate fi corectă (nu sunt corecte mai multe variante de răspuns ca la examenul standard).


radu radu
radu radu 22.07.2021 16:09
Si daca nu am dat examenul in primele 45 de zile de la eliberarea dovezii se mai poate reduce suspendarea prin sustinerea examenului dupa cele 45 de zile (agentul de politie imi spusese sa ma prezint dupa 30 de zile de suspendare, e vina mea ca nu am citit mai devreme)
Adriana Stîrcu
Adriana Stîrcu 04.07.2021 14:07
Bună ziua soțului meu ia fost suspendat permisul de Belgia pentru 90 de zile pentru viteza unde trebuie sa meargă sa dea examenul în Iași unde locuim sau unde are adresa din buletin în județul Vâlcea?
PETU MARIN
PETU MARIN 14.05.2021 05:57
Buna ziua, in data de 26.07.2020 mi s-a retinut permisul de conducere pentru 90 zile, am contestat in instanta procesul verbal, contestatia s-a admis iar permisul mi s-a restituit in data de 14.08.2020, deci 19 zile am avut permisul suspendat. In data de 23.04.2021 in urma hotararii judecatoresti definitive, contestatia mea a fost respinsa , iar in data de 12.05.2021 am predat permisul la politia rutiera. Pe dovada primita nu scrie data cand imi pot recupera permisul. Intrebarea mea este daca perioada de 19 zile in carea am avut permisul suspendat se scade din cele 90 de zile , Va multumesc
Constantin
Constantin 19.04.2021 07:29
Sal mi sa reținut permisul pe 90 zile pentru viteza, după expirarea dovezi 15zile am primit acasă un plic precum ca nu trebuie sa ma prezint la reexaminarea 13din15 menționez ca am permisul de 3 ani. E normal
Andrei Lucian
Andrei Lucian 08.04.2021 14:59
Salut! Cum se procedeaza pentru inscrierea la examenul de redobandire? Trebuie sa astept sa treaca cele 15 zile in care am dovada cu drept de circulatie pentru a ma putea programa la examen? Pe site-ul drpciv am vazut ca nu au loc in perioada imediat urmatoare si oricum prima programare este dupa cele 15 zile in care am dovada cu drept de circulatie.
Multumesc!
Niculae Costin
Niculae Costin 04.01.2021 08:22
Am și eu permisul suspendat pe 90 de zile. Și am vost sa dau redobândirea și am picat vreau sa știu dacă se mai adaugă ceva în plus
Niku
Niku 27.01.2021 18:47
Au fost intrebari cu un singur raspuns corect?
Anonim
Anonim 20.11.2020 13:35
Mi sa suspendat permisul pentru 90 de zile am dat redobândirea de doua ori și nu am luat în aceasta situație mi se mai adaugă o luna?
Sau îl primesc după 90 de zile
Negura Andreea
Negura Andreea 05.11.2020 09:35
Buna ziua am avut permisul suspendat in August pentru ca am trecut pe rosu in Septembrie lam luat inapoi in Octombrie mi l-au suspendat iar pt neprezentare declarare accident usor soldat cu pagube materiale am dat reexaminare in Octombrie ca sa mi se reducă pedeapsa la 30 de zile si dupa 30 de zile cNd am fost sa imi iau permisul au zis sa vin peste inca 15 zile ca este pedeapsa sa redus cu 15 zile nu cu 30. Este normal asa cv?
Tyty Bloj
Tyty Bloj 21.10.2020 16:55
salut am permisul suspendat pe 90 de zile pentru defectiune tehnica la sistemul de directie art.102 ali.3 lit.b sim am promovat examenul si nu dispun de reducere cu toate ca mi sa zis de agent
De ce ?
gigi
gigi 11.11.2020 17:06
sunt in aceasi situatie ca tine pe 10 09 am dat reexaminarea iar astazi mi s-a zis ca nu am dreptu la reducere deci ca atare nu m-i s-a restituit permisul daca gasesti vre-o rezolvare te rog sa ma instiintezi si pe mine (cei de la olt au zis ca e ok cei de la dolj unde s-a intimplat fapta au zis contrariu)
nastasa ion
nastasa ion 21.09.2020 07:39
Buna ziua. Comentariu este forte bun , cred ca si complet, .Felicitari pentru cei care au avut intiativa. Se lamuresc toate lucrurile pentru cei care au avut nefericirea sa fie sanctionati corect sau incorect de militieni. doamne ajuta.
Admin DRPCIV
Admin DRPCIV 21.09.2020 16:06

Ne bucuram ca putem sa va ajutam. 


Ana Paliciuc
Ana Paliciuc 14.09.2020 18:49
Dacă am permisul suspendat 90de zile,am facut contestație la judecătorie și până la sentința mi s-a restituit permisul dar eu la 2saptamani am fost oprit în trafic și mi s-a reținut permisul pentru 30de zile.Cum se procedează în acest caz?Se aduna 90de zile cu 30zile?
Cornel dan
Cornel dan 07.07.2020 19:28
Am permis numai de o lună,am avut azi un accident fin neacordarea de prioritate,întrebarea mea ie,?am dreptul sa dau testare ,pentru ami lua permisul mai devreme sau nu?
Admin Școala Rutieră
Admin Școala Rutieră 08.07.2020 06:08

Ai rabdare si citeste tot ce scrie aici ca sa intelegi - Redobândirea permisului de conducere suspendat


Lasă un comentariu

© 2021 All rights reserved.

Îți recomandăm să îți creezi un cont! Este gratuit!

De ce sa îți creezi cont? Vei beneficia de toate funcțiile acestui site, cum ar fi:

Pentru a crea un cont nou ↓

Pentru a crea un cont nou cu facebook ↓

Login cu Facebook

Dacă ai deja un cont, conectează-te aici ↓