Redobândire permis auto anulat

Redobândire permis auto ANULAT

Trebuie să facem diferența de la început între următorii termeni:

  • Suspendarea permisului de conducere - este suspendarea dreptului de a conduce și se face pe o durată limitată de timp, de regulă pe 30, 60, 90 sau 120 de zile. În acest caz se va susține testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație sau pentru reducerea perioadei de suspendare, după caz. Pentru permis de conducere suspendat intrați aici -> Redobândirea permisului de conducere suspendat;
  • ANULAREA permisului de conducere - este o măsura tehnico-administrativă care constă în desființarea documentului, caz în care se rămâne definitiv fără permisul de conducere, iar pentru a mai avea dreptul de a conduce trebuie să treceți din nou prin procesul de obținere a permisului de conducere.

În continuare o să vorbim despre permisul de conduceree ANULAT

Atunci când vi s-a anulat permisul de conducere pentru săvârşirea unor faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) sau art. 115 alin. (1) din O.U.G.195/2002, aveţi posibilitatea să redobândiţi dreptul de a conduce autovehicule, dar trebuie să treceți din nou prin procesul de obținere a permisului de conducere.

Articolul 114 OUG 195/2002

(1) Anularea permisului de conducere eliberat de autoritatea română se dispune în următoarele cazuri:

a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporala a unei persoane, săvârșită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație;
b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printro hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (2), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) și art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal; (Litera b) a fost modificată în lege
 și actualizată și pe Școala Rutieră la 02-03-2023)
c) abrogată;
d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal.
e) permisul de conducere a fost obținut cu încălcarea normelor legale, situație constatată de instanța competentă.
f) permisul de conducere a fost obținut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (1) și (2), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) și art. 339 alin. (2)-(4) din Codul penal sau pentru săvârșirea unei infracțiuni care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârșită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. (Litera f) a fost modificată în lege
 și actualizată și pe Școala Rutieră la 02-03-2023)

Articolul 114^1 OUG 195/2002

În cazul titularului unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dacă acesta se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 114 alin. (1) lit. a), b) sau d), se dispune interdicția de a conduce autovehicule pe teritoriul României pe o perioadă de 1 an, începând cu ziua imediat următoare datei rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în condițiile stabilite prin regulament.

Articolul 115 OUG 195/2002

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către poliția rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsură de către o autoritate străină competentă pentru o faptă săvârșită pe teritoriul altui stat, în condițiile stabilite prin Convenția europeana cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de România prin Legea nr. 126/1997.

Fostul titular al permisului de conducere poate solicita aprobarea prezentării la examen în vedere redobândirii permisului de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, numai în situaţia în care acesta îndeplineşte una din condiţiile art. 24, alin.(6), lit. a), b), c), d) sau e) menţionate mai jos:

Articolul 24 OUG 195/2002

(6) [...] precum și persoana al cărei permis de conducere a fost anulat în condițiile art. 114 alin. (1) lit. a)-d) sau ale art. 115 alin. (1) au dreptul de a se prezenta la examen pentru obținerea permisului de conducere, respectiv pentru obținerea unui nou permis de conducere, după caz, dacă a intervenit una dintre situațiile următoare:
a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate;
b) a trecut un an de la data grațierii totale ori a restului de pedeapsă, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau de la data împlinirii termenului de prescripție a executării pedepsei;
c) a intervenit amnistia;
d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță, prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a fost executată integral ori executarea acesteia a încetat în alt mod prevăzut de lege;
e) a intervenit reabilitarea.

Este important de știut că, spre deosebire de cei care își iau pentru prima dată permisul de conducere, șoferii care au avut permisul de conducere anulat nu mai trebuie să urmeze din nou cursurile unei școli de șoferi. Pentru a obține un nou permis de conducere, persoana care a posedat permis de conducere, dar care a fost anulat, nu mai trebuie să urmeze cursurile de pregătire teoretică și practică desfășurate într-o scoală de conducători auto autorizata.

Care sunt documentele pe care trebuie să le conțină dosarul pentru a susține examenul de redobândire (permis anulat) a dreptului de a conduce vehicule?

  • cererea-tip, semnată de candidat, în care se consemnează și declarația pe propria răspundere a candidatului, dată sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordinul MAI nr. 268/2010;
  • extrasul de pe cazierul judiciar în termenul de valabilitate;
  • dovada de plată a contravalorii permisului de conducere;
  • fișă medicală tip conducător auto - document eliberat de o unitate de asistență medicală autorizată prin care face dovada că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată (grupa I: categoriile A, A1, A2, Am, B, B1, BE respectiv grupa a-II-a: C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE, Tr, Tv, Tb);
  • aviz psihologic - document din care reiese faptul că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice și care este eliberat de un laborator de specialitate autorizat.

Depunerea dosarului cu toate documentele de mai sus se face personal de către titular având asupra sa actul de identitate în original, la ghişeul DRPCIV / SPCRPCIV (Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor) unde solicită să fie examinat.

Examenul pentru pentru obţinerea unui nou permis de conducere pentru cazurile în care permisul a fost anulat se desfăşoară prin susţinerea probei teoretice si practice, conform procedurii din Regulamentul de aplicare al O.U.G.195/2002.

După ce ați promovat examenul teoretic luați legătura cu o scoală de șoferi pentru a va pune la dispoziție (contracost) un autovehicul dotat și autorizat pentru școala de șoferi pentru a putea susține și proba practica!

463 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright Școala Rutieră 2024. Toate drepturile rezervate.