Modificări în CODUL RUTIER 2017

Modificări în CODUL RUTIER 2017

Aceste modificări au fost deja făcute și în cursul de legislație simplificat de la Pasul 1 din Școala Rutieră.

HOTARÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

Art. I. — Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 

1. La articolul 14, literele c), d) si e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

„c) dotată cu sistem de avertizare sonoră; d) echipată, pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în față, cu lumina de culoare albă sau galbenă, iar în spate, cu lumina de culoare roșie și cu cel puțin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeași culoare;

 

e) echipată cu elemente sau dispozitive fluorescent-reflectorizante, amplasate pe roti, care, în mișcare, formează un cerc continuu.”

 

2. La articolul 96, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„Art. 96. — (1) Participanții la trafic sunt obligați să anunțe administratorul drumului public ori cel mai apropiat polițist atunci când au cunoștință despre existenta pe drum a unui obstacol sau a oricărei altei situații periculoase pentru fluența și siguranța circulației.”

 

3. La articolul 118, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

 

„(2) Se recomandă ca la depășirea unei biciclete distanța laterală să fie de minimum 1,5 m."

 

4. La articolul 141, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

 

„(8) Se consideră staționare pe partea carosabilă situația în care oricare dintre roțile vehiculului sau remorcii se regăsește pe partea carosabilă."

 

5. La articolul 142, literele k) si n) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

„k) pe pistele obligatorii pentru pietoni sau pentru pietoni și biciclete ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;

 

(...)

 

n) pe trotuar, cu excepția situației în care administratorul drumului public a executat amenajări care respectă prevederile art. 144 alin. (2) si (3);”.

 

6. La articolul 144, alineatul (2) se modifica și va avea următorul cuprins:

 

„(2) Administratorul drumului public poate amenaja pe anumite zone ale trotuarului, cu avizul poliției rutiere, spații destinate opririi sau staționarii vehiculelor, marcate și semnalizate corespunzător. Amenajările se pot executa numai dacă:

 

a) se respectă culoarul destinat circulației pietonilor, stabilit potrivit normativelor în vigoare, care nu poate fi mai mic de 1 m lățime;

 

b) accesul vehiculelor în parcare se realizează din partea carosabilă;

 

c) poziționarea vehiculelor în parcare nu stânjenește circulația pe prima bandă sau pe pistele amenajate.”

 

7. La articolul 144, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

 

„(3) Nu se pot amenaja parcări pentru autovehicule, pe trotuar, la mai puțin de 10 m de intersecții, stații ale mijloacelor de transport în comun sau treceri pentru pietoni.”

 

8. La articolul 161 alineatul (1), literele h), i), I), p) si r) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 

„h) să transporte o altă persoană, cu excepția situației prevăzute la alin. (11) și a situației când vehiculul este construit și/sau echipat special pentru transportul altor persoane;

 

i) să circule pe partea carosabilă în aceeași direcție de mers, dacă există acostament practicabil;

 

(...)

 

l) să circule fără îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 14 si 15;

 

(...)

 

p) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepția cazurilor în care, înainte de intersecție, trebuie să se încadreze regulamentar în funcție de direcția de deplasare;

 

r) să circule în interiorul localităților în care nu funcționează iluminatul public, precum și în afara localităților fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;”.

 

9. La articolul 161, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

 

„(11) Copilul în vârsta de până la 7 ani poate fi transportat pe bicicletă, de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcție cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat.”

 

10. La articolul 190, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„(3) Raportul de reținere, permisul de conducere eliberat de o autoritate străină și documentele reținuți se trimit poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru a fi trimise autorităților emitente.”

 

11. La articolul 196, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„(2) Dacă cea de-a doua faptă este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) și c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, polițistul rutier eliberează titularului permisului o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.”

 

12. La articolul 198, alineatele (3) si (4) se abrogă.

 

13. Articolul 201 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„Art. 201. — Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt județ decât cel pe teritoriul căruia a fost constatată fapta ori este înmatriculat într-un alt stat, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare și plăcutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, serviciului poliției rutiere din județul care are în evidență vehiculul, autorității administrației publice locale emitente sau, după caz, autorității străine emitente.”

 

14. La articolul 202, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„Art. 202. — (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum și plăcutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către serviciul poliției rutiere proprietarului sau utilizatorului vehiculului, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivelor pentru care s-a dispus măsura tehnico-administrativă."

 

15. La capitolul VII secțiunea a 2-a, după articolul 203 se introduce un nou paragraf, paragraful 4 „Ridicarea vehiculelor”, alcătuit din articolele 2031—2034, cu următorul cuprins:

 

㤠4. Ridicarea vehiculelor

 

Art. 2031. — (1) Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care polițistul rutier o poate dispune în una dintre situațiile prevăzute la art. 143, când vehiculul staționează neregulamentar pe partea carosabilă.

 

(2) Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public și se realizează, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata a 24 de ore, de către administratorul drumului public sau, după caz, de către administrația publică locală.

 

(3) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.

 

(4) Nu se dispune ridicarea vehiculului aparținând unei instituții dintre cele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată,

 

cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgență.

 

(5) Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situația în care prezența unor persoane în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative.

 

Art. 2032. — (1) Ridicarea vehiculului se dispune, în scris, prin dispoziție de ridicare.

 

(2) Dispoziția de ridicare trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:

 

a) data, ora și locul ridicării vehiculului;

 

b) gradul profesional, numele și prenumele polițistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum și unitatea din care acesta face parte;

 

c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcata;

 

d) mențiuni privind înregistrarea foto sau video a staționarii vehiculului;

 

e) mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul;

 

f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare și marca vehiculului.

 

(3) Dispoziția de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinație: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul drumului public sau, după caz, pentru administrația publică locală, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului.

 

Art. 2033. — (1) Operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului.

 

(2) Transportul la locul de depozitare se realizează în condiții care exclud deplasarea pe propriile roți a vehiculului ridicat.

 

(3) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută daca, până la inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operațiunii de ridicare.

 

(4) Depozitarea se face numai în spații corespunzătoare, special amenajate de către administratorul drumului public sau, dopa caz, de către administrația publică locală.

 

(5) Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se află în paza administratorului drumului public sau, după caz, a administrației publice locale.

 

(6) Administratorul drumului public sau, după caz, administrația publică locală răspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a efectuării operațiunilor de ridicare, transport și depozitare, în condițiile prevăzute de lege.

 

Art. 2034. — (1) Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operațiunii/operațiunilor efectuate, în baza documentelor care atesta proprietatea ori deținerea legală a acestuia.

 

(2) În cazul în care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă a unui vehicul aparținând instituțiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfășura o acțiune de intervenție sau misiune cu caracter de urgență, restituirea se face cu titlu gratuit.

 

(3) Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spațiile special amenajate se asigură prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore.”

 

16. La articolul 209, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„Art. 209. — (1) La cumulul a cel puțin 15 puncte de penalizare, serviciul poliției rutiere din județul care are în evidență conducătorul de autovehicul comunică acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenții, hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, precum și obligația de a se prezenta la sediul poliției rutiere, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere."

 

17. Articolul 211 se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„Art. 211. — În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis să ocupe o funcție sau să exercite o profesie care are legătură cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art. 108 lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, șeful serviciului poliției rutiere care funcționează pe teritoriul de competență al autorității care a luat măsura de siguranță dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cât operează măsura de siguranță.”

 

18. La articolul 219, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

 

„(3) Verificarea cunoașterii regulilor de circulație de către contravenient se efectuează de către serviciul politiei rutiere care îl are în evidență, în cazurile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

 

Art. II. — Procedura privind ridicarea vehiculului, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și de polițistul local în situațiile prevăzute la art. 7 lit. h) si k) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. III. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

 

DACIAN JULIEN CIOLOS

 

Contrasemneaza:

 

Ministrul afacerilor interne,

 

Ioan-Dragos Tudorache

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice,

 

Vasile Dîncu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2016.

 

Nr. 965.

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

Materialele prezentate pe această aplicație web/mobile fac obiectul drepturilor de autor și sunt protejate prin lege. Este permisă folosirea acestora doar în scop educațional personal. Pentru folosirea acestor materiale în alt scop decât cel educațional personal vă rugăm să ne contactați.

© Copyright Școala Rutieră 2023

Toate drepturile rezervate.